top of page

Všeobecné obchodní podmínky

Zaplacením objednávky na webu www.darekprotebe.com souhlasí Uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená.

 

1) Obecná ustanovení

1. Poskytovatelem služeb provozovaných na webu www.darekprotebe.com je fyzická osoba Markéta
Bohatá, IČO 04090306, se sídlem Holubkova 2, Praha 10, 10600 (dále jen „Poskytovatel“/ „Prodávající”).

2. Uživatel je fyzická či právnická osoba, která uhradila objednávku na webu www.darekprotebe.com (dále jen „Uživatel“ / „Kupující”)

 

2) Práva a povinnosti Uživatele

1. Uživatel je povinen uhradit jednorázově a bez prodlení cenu knihy stanovenou na webových stránkách Poskytovatele, a to bezhotovostně (tj. buď na základě přímé platby platební kartou, nebo bankovním převodem). V případě dobírky pak při převzetí od dopravce.

2. Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla uvedená v článku 10 – Ochrana autorských práv.

 

3) Objednávka

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese www.darekprotebe.com. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky www.darekprotebe.com. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a Kupujícímu a Prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu předmět koupě – knihu Ten nejlepší dárek pro Tebe, a to včetně všech bonusů. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.darekprotebe.com a že s nimi souhlasí.

Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách Prodávajícího, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

 

4) Kupní cena, faktura

1. Cena knihy Ten nejlepší dárek pro Tebe činí 349,- Kč. Uvedená cena je včetně poštovného po České republice a balného. Prodávající není plátce DPH.

2. K ceně se může připočítat cena za dobírku, pokud si tuto variantu Kupující zvolí.

3. Prodávající vystaví na základě kupní smlouvy Kupujícímu fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení knihy. Fakturu kupující obdrží spolu s doručenou knihou v zásilce a zároveň v den odeslání zásilky kupujícímu na e-mail, který vyplnil při objednávce.

 

5) Způsob a forma platby

1. Způsob platby

Platební metody jsou napojeny na Braintree, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu Braintree.

2. Možnosti plateb

a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Mastercard Electronic

b) Bankovním převodem na účet číslo 2110378740/2700 do 12 hodin od potvrzení objednávky. Při nedodržení se objednávka stává neplatnou a Poskytovatel neodešle zásilku Kupujícímu. Pokud Poskytovateli nepřijde požadovaná částka na účet do 7 dní od potvrzení objednávky, objednávka se považuje za neplatnou. Při pozdějším obdržení platby na účet se po e-mailové domluvě dohodne na následujícím postupu – vrácení peněz nebo zaslání objednávky.

c) platbou dopravci při převzetí – na dobírku

3. Forma platby

Kupující má možnost platby:

Platba jednorázová. Kupující uhradí kupní cenu ihned (v případě platby kartou) po odeslání objednávkového formuláře, popř. do 24 hodin po obdržení faktury (v případě bankovního převodu). Další možností je dobírka – platba při převzetí zboží od dopravce.

 

6) Způsob a cena doručení

Zboží bude Kupujícímu zasláno po úhradě Kupní ceny a poštovného v plné výši.

1. Při zasílání po České republice

Poštovné po České republice a balné je v ceně knihy. Kniha bude odeslána Českou poštou.

2. Při zasílání na Slovensko

Zasílání na Slovensko je s příplatkem, který se dohodne pomocí e-mailu mezi Prodávajícím a Kupujícím. Cena se odvíjí od počtu knih. Komunikace probíhá s Poskytovatelem na e-mailu info@darekprotebe.com

3. Při zasílání do zahraničí mimo Slovenska

Zasílání do dalších zemí je s příplatkem, který se dohodne pomocí e-mailu mezi Prodávajícím a Kupujícím. Cena se odvíjí od počtu knih. Komunikace probíhá s Poskytovatelem na e-mailu info@darekprotebe.com

 

7) Práva a povinnosti Poskytovatele

1. Poskytovatel má povinnost po úhradě Kupní ceny v plné výši(a případně poštovného) zaslat Kupujícímu knihu Ten nejlepší dárek pro tebe, a to do 7 pracovních dnů od připsání platby na účet poskytovatele.

2. Poskytovatel má poskytnut souhlas Uživatele zasílat mu reklamní sdělení o svých dalších službách, a to prostřednictvím Uživatelem poskytnuté emailové adresy, přičemž Uživatel s tímto souhlasí. Poskytovatel je povinen přestat zasílat případná reklamní sdělení Uživateli v případě, že mu toto Uživatel sdělí emailovou zprávou.

 

8) Možnost odstoupení od kupní smlouvy

Ze strany Kupujícího

Kupující má ze zákona právo na odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od data prodeje, a to bez udání důvodu. Odstoupení od smlouvy musí proběhnout písemně nebo prostřednictvím emailu info@darekprotebe.com. Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží. Kupující je při odstoupení od smlouvy povinen vyplnit formulář Odstoupení od kupní smlouvy a doručit ho Prodávajícímu společně s kopií pořizovacího daňového dokladu. Formulář Odstoupení od kupní smlouvy je ke stažení zde », můžete přiložit k vrácenému zboží, popř. předem zaslat na emailem info@darekprotebe.com. Kupující je povinen doručit vrácené zboží osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu Prodávajícího.

Adresa pro vrácení zboží:

Markéta Bohatá

Holubkova 2

106 00 Praha 10

Kupující je povinen vracené zboží dobře zabalit, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Vrácení peněz

Kupující má nárok na vrácení kupní ceny zboží buď složenkou, nebo převodem na bankovní účet, který Kupující uvedl ve formuláři Odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající se zavazuje vrátit kupní cenu nejpozději do 30 dnů od doručení zboží.

 

Ze strany prodávajícího

Prodávající má právo odstoupit od smlouvy (tzv. zrušit objednávku nebo její část) do okamžiku dodání zboží Kupujícímu. K odstoupení od smlouvy Prodávající obvykle přistoupí jen ve výjimečných případech, kterými jsou zejména:

  • skutečnost, že zboží již není dostupné nebo se výrazným způsobem změnila cena

  • není možné zkontaktovat se s Kupujícím (chybně uvedené telefonní číslo doručovací či emailová adresa, kupující je nedostupný, neodpovídá na emaily apod.).

V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, a to ve lhůtě 15 pracovních dní.

 

9) Reklamační řád

Reklamace zakoupeného zboží prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.darekprotebe.com se Prodávající řídí platnými právními předpisy České republiky.

Záruční doba

a) Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet v okamžiku převzetím zboží Kupujícím.

b) Záruka se vztahuje na všechny vady omezující možnost řádného použití zboží (výrobní

vady).

c) Výměnu nebo odstranění vad zboží v záruční době zajistí Prodávající na svůj náklad,

přičemž případnou opravu zboží zajistí prostřednictvím osob k tomu odborně způsobilých.

 

Oznámení vady a vyřízení reklamace

a) Kupující je povinen uplatnit práva z odpovědnosti za vady u Prodávající v záruční době, jinak tato práva zanikají, a to pouze písemným oznámením prostřednictvím emailu na adrese info@darekprotebe.com spolu s řádně vyplněným Reklamačním formulářem. Kupující je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy vadu zboží zjistil. Spolu s oznámením o reklamaci a vyplněním Reklamačního formuláře je Kupující povinen předložit doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.

b) Kupující je povinen při převzetí zboží toto bez zbytečného odkladu prohlédnout, zda nemá zjevné vady.

c) Prodávající neodpovídá za vady vzniklé po jeho předání Kupujícímu nešetrnou manipulací, jiným než obvyklým způsobem používání, opotřebením způsobeným obvyklým užíváním a působením vyšší moci.

d) Důvodem pro uplatnění reklamace jsou zejména:

  • vadné zboží (např.: chybějící listy u knihy atp.)

  • záměna objednaného zboží

e) Reklamační formulář je možné zaslat

  • emailem na adresu info@darekprotebe.com

  • doporučeným dopisem na adresu: Markéta Bohatá, Holubkova 2, Praha 10, 106 00

f) Prodávající se zavazuje informovat Kupujícího o rozhodnutí reklamace zpravidla do 3 pracovních dní, a to emailem nebo telefonicky.

g) Pokud se zúčastněné strany nedohodnou jinak, Prodávající vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dní ode dne převzetí oznámení o reklamaci. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

h) Komunikace mezi Prodávajícím a Kupujícím týkající se reklamace bude vedena prostřednictvím elektronické pošty na adrese info@darekprotebe.com, v případě Prodávajícího, a v případě Kupujícího na emailové adrese uvedené v objednávce.

i) Prodávající je povinen zaslat Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy Kupující reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje. Prodávající je dále povinen vydat Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení případné opravy a doby jejího trvání, nebo Kupujícímu písemně odůvodnit zamítnutí reklamace.

j) Pokud se Prodávající rozhodne vyřídit reklamaci zboží uplatněnou Kupujícím vrácením reklamovaného zboží Prodávajícímu a kupní ceny Kupujícímu, je Kupující povinen vrátit zboží Prodávajícímu do 14 dnů ode dne, kdy obdržel výše uvedenou informaci od Prodávajícího. Prodávající je poté povinen do 14 dnů ode dne převzetí vráceného zboží vrátit Kupujícímu kupní cenu. Pokud ve výše uvedených případech Kupující nevrátí reklamované zboží Prodávajícímu ve zmíněné čtrnáctidenní lhůtě, považuje se tato skutečnost za zpětvzetí reklamace Kupujícím.

 

Doprava reklamovaného zboží

a) Kupující doručí reklamované zboží (včetně kopie faktury a vyplněným Reklamačním formulářem) osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu Prodávajícího.

Adresa pro reklamace:

Markéta Bohatá

Holubkova 2

106 00 Praha 10

 

b) Dopravu reklamovaného zboží Prodávajícímu hradí Kupující. V případě uznání reklamace může požádat o úhradu nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží. Opravené nebo vyměněné zboží Prodávající zašle Kupujícímu zpět na vlastní náklady.

Reklamace dopravy zboží

a) Předmět kupní smlouvy (zboží) je kupujícímu doručováno prostřednictvím externího dopravce (Česká pošta s.p.).

b) Kupující je povinen zkontrolovat, zda zásilka nebyla při přepravě poškozena, vždy přímo před dopravcem při jejím převzetí. V případě, že je obal jakkoli zjevně mechanicky poškozen(pomačkaný, roztrhaný, rozmočený atd.) či zjevně došlo ke ztrátě části obsahu zásilky, je nutné tyto skutečnosti reklamovat u dopravce. O rozsahu poškození, příp. částečné ztrátě obsahu zásilky, je dopravce povinen ihned sepsat protokol o škodě (vhodné je pořídit také fotodokumentaci).

c) V případě jakýchkoliv problémů s dopravcem, je nutné kontaktovat Prodávajícího na emailu info@darekprotebe.com. V podobných případech je vždy nutné uvést číslo objednávky, popsat problém a uvést kontakt na Kupujícího. Do předmětu emailu se doporučuje uvést „stížnost na dopravce“.

 

10) Ochrana autorských práv

Kniha Ten nejlepší dárek pro Tebe je autorským dílem Poskytovatele a ten neposkytuje Uživateli právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace nebo je jakýmkoli jiným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám.

 

11) Závěrečná ustanovení

1. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel uchovává ve své databázi údaje vložené Uživatelem při objednávce knihy Ten nejlepší dárek pro Tebe, a že je oprávněn tyto údaje zpracovávat pro účely obchodních vztahů s Uživatelem a neposkytovat je třetím stranám. Tento souhlas se uděluje po celou dobu trvání obchodního vztahu s Poskytovatelem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu delší. Uživatel bere na vědomí, že má práva zakotvená v § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů.

2. Jsou-li nebo budou-li jednotlivá ustanovení těchto smluvních podmínek neplatná, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Takto vzniklá mezera bude nahrazena úpravou odpovídající účelu a smyslu těchto podmínek.

3. Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky.

4. Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (emailu) na adresách uvedených s této Smlouvě a objednávce Uživatele.

5. Tyto podmínky užívání nabývají účinnosti dne 1. 5. 2020 Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky užívání kdykoliv změnit, o čemž bude Uživatel vyrozuměn a bude mu dána možnost smlouvu s Poskytovatelem z tohoto důvodu vypovědět.

bottom of page